نرخ آلایش گوشت گوسفندی و گوساله
ناطقان: برای خرید آلایش گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر قابل مشاهده است.نرخ آلایش گوشت گوسفندی و گوساله در بازار