علت اکثر معلولیت‌ها چیست؟
ناطقان: مینو رفیعی، مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی در هشتمین همایش کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت‌ها با بیان اینکه ۵۰ درصد معلولیت‌ها به ویژه معلولیت‌های ناشنوایی، نابینایی و عقب ماندگی ذهنی وابسته به عوامل ژنتیکی هستند،اظهار داشت: اگر بتوانیم مشاوره ژنتیک صحیح انجام دهیم و نیز عوامل جهش زای ژنتیکی را بشناسیم، می‌توانیم از معلولیت‌ها پیشگیری کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد ازدواج‌های کشور، فامیلی است، گفت: احتمال بیماری‌های ژنتیکی به ویژه از نوع مغلوب در ایران بیشتر است؛ به همین دلیل لازم است که حتما این آگاهی‌ها به مردم برسد؛ به این خاطر که ازدواج‌های فامیلی در خانواده‌هایی که معلولیت در آنها تکرار می‌شود ممکن است پرخطر باشد؛ بنابراین حتما نیاز به مشاوره ژنتیک وجود دارد نه اینکه ازدواج انجام نشود، اما حتما باید مشاوره ژنتیک انجام شود.

رفیعی افزود: حدود یک میلیون و پانصد هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی داریم؛ البته این تعداد، معلولان در کشور نیست بلکه تحت پوشش بهزیستی هستند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی درباره نوع معلولیت‌ها، گفت: معلولیت‌های شایع ثبت شده، معلولیت‌های جسمی حرکتی هستند که عوامل اکتسابی همچون دارو، تصادف و سوانح و یا عوامل ژنتیک علت آن هستند.

وی ادامه داد: عقب ماندگی‌های ذهنی، ناشنوایی و نابینایی چهار گروه اصلی ثبت شده در سازمان بهزیستی هستند.