صیغه یا عقدموقت بدون اجازه همسر
ناطقان: در صورتی که زن از ازدواج موقت یا دائم همسر خود مطلع شود می تواند از امتیازاتی که در قانون برای وی در نظر گرفته شده استفاده نماید و از حقوق مالی و معنوی خود دفاع کند. اما شرایط عقد موقت یا دائم برای مرد متفاوت است و آثار حقوقی مختلفی به دنبال خواهد داشت.

مشاوره حقوقی درباره عقد موقت بدون اجازه همسر

عقد موقت بدون اجازه همسر برای مردان دردسرهایی دارد. به طور معمول خانم ها حضور زن دیگری را در زندگی مشترک خود نمی پذیرند و در صورتی که به چنین موضوعی پی ببرند حتما با آن برخورد خواهند کرد.

مراجعه به کارشناس حقوقی و وکیل خانواده می تواند بسیار کمک کننده باشد. مشاوره با وکیل راهکارهای قانونی را در اختیار زوجین قرار می دهد که در این شرایط چگونه رفتار کنند و چه اقدامات حقوقی می تواند موثر باشد.
عقد موقت بدون اجازه همسر
آیا عقد موقت بدون اجازه همسر جرم است؟

زن و مرد با عقد ازدواج در برابر یکدیگر متعهد می شوند و وفاداری جزو ارکان مهم تشکیل یک خانواده است. متاسفانه دلایل مختلفی باعث می شود مرد رابطه با زنی به غیر از همسر خود را آغاز کند. اختلافاتی که میان زوجین وجود دارد و کدورت هایی که به مرور زمان روی هم جمع می شود زوجین را از هم دور می کند. اما مشکلات خانوادگی باید در بستر مناسب خود حل شود و عقد موقت بدون اجازه همسر راهکار مناسبی نخواهد بود. برخی مردان به دلیل بوالهوسی و تنوع طلبی به سراغ صیغه موقت می روند و بسیار نادر است که مردی برای حمایت از زنان بی سرپرست عقد موقت را انتخاب کند.

در عرف ایران تعدد زوجات پذیرفته شده نیست هر چند در فقه اجازه چند همسری داده شده است و ماده ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ با پرداختن به سهم الارث زوجات تلویحا به چند همسری اشاره کرده است.

پرسشی که به وجود می آید این است که آیا صیغه بدون اجازه همسر جرم است؟ در قانون حمایت از خانواده درباره ی عقد دائم همسر دوم قوانینی به تصویب رسیده است. از جمله آنکه مرد باید برای عقد دائم همسر دوم رضایت همسر اول را دریافت کند و دفترخانه های ازدواج حق ندارند بدون رویت اجازه نامه دادگاه ازدواج دوم را به ثبت برسانند. از طرفی اگر کشف شود مرد ازدواج دوم خود را به ثبت نرسانده مجازات های حبس و جزای نقدی را انتظار مرد خواهد بود.

در قوانین گفته شده درباره عقد موقت سخنی به میان نیامده است، بنابراین عقد موقت جرم نیست و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است.
آیا عقد موقت بدون اجازه همسر باطل است؟

همانطور که گفته شد عقد موقت بدون اجازه همسر جرم نیست و در مباحث فقهی اجازه چند همسری به مرد داده شده است. در قانون صریحا به این موضوع پرداخته نشده اما در قوانین مربوط به ارث درباره زوجات مرد سخن به میان آمده، بنابراین صیغه بدون اجازه همسر صحیح است. به طور کلی عقد موقت و عقد دائم بدون اجازه همسر باطل نیست، تنها در صورت کشف عقد دائم بدون اجازه همسر اول مجازات قانونی برای مرد در نظر گرفته شده و مرد بدون اجازه همسر خود نمی تواند ازدواج دائم خود را به ثبت برساند.

برای دریافت اجازه نامه ازدواج مجدد و دائم مرد باید دادخواستی به طرفیت همسر خود به دادگاه ارائه نماید و دادگاه با شنیدن اظهارات طرفین اجازه را صادر یا دادخواست را رد خواهد کرد. باید توجه داشت بدون رسیدگی به موضوع اجازه زوجه اول، زوج و زوجه دوم نمی توانند برای ثبت ازدواج دائم دوم به دادگاه تقاضا صدور اجازه نامه دهند.
آیا در صورت عقد موقت شوهر، زن می تواند طلاق بگیرد؟

با توجه به آنچه گفته شد عقد موقت بدون اجازه همسر صحیح است و در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است. اما در صورتی که همسر اول از صیغه همسر دوم مطلع شود می تواند با راهنمایی وکیل خانواده درباره ی این موضوع اقدامات حقوقی انجام دهد.

با توجه به شروط دوازده گانه دفتر نکاح در صورتی که مرد بدون اجازه همسر اول ازدواج نماید برای زن حق طلاق ایجاد می شود. شرطی که در دفتر نکاح آمده مطلق است و اشاره ای به موقت یا دائم بدون عقد دوم ندارد. بنابراین در صورتی که مرد این شرط را امضا کرده باشد زن میتواند تقاضا طلاق بدهد و با توجه به داشتن حق طلاق پروسه طلاق با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

اگر زن نتواند از شروط دوازده گانه دفتر نکاح استفاده کند با کمک بند ده ماده ۸ قانون حمایت از خانواده امکان ارائه دادخواست طلاق برای زن وجود دارد. در این بند آمده:

    هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

طلاق همیشه آخرین راه حل خواهد بود. اگر زن توانایی نجات زندگی خود را دارد و راهی برای برگشتن مرد باقی مانده زن می تواند تلاش کند که زندگی مشترک خود را حفظ نماید. به خصوص اگر فرزندانی مشترک وجود داشته باشند که مطمئناً طلاق مادر و پدر پیامد های منفی برای زندگی فرزندان خواهد داشت.
طلاق بعد از ازدواج موقت همسر
طلاق به دلیل عسر و حرج

متاسفانه وجود زن دیگر برای خانم ها غیر قابل تحمل است در این صورت با اثبات عسر و حرج و غیر قابل تحمل شدن زندگی برای زن امکان طلاق برای وی به وجود می آید.

عقد موقت بدون اجازه همسر شاید از نظر قانونی تبعات مستقیمی برای مرد نداشته و مجازاتی برای وی تعیین نشده باشد اما یقیناً از نظر خانوادگی و زندگی شخصی مشکلاتی برای مرد ایجاد می شود. همسر اول می تواند حقوق مالی خود را مطالبه کند و برای دریافت مهریه و نفقه باید به کمک وکیل مجرب اقدام نماید.

مردی که قصد عقد موقت بدون اجازه همسر خود را دارد باید مسئولیت عمل خود را بپذیرد و اتفاقاتی که در آینده به وجود می آید و اختلافات حقوقی که مطرح می شود را پاسخگو باشد. همچنین اگر وجود اختلاف خانوادگی باعث ازدواج موقت زوج می شود بهتر است قبل از این کار برای طلاق توافقی اقدام نمایند.