مجازات رابطه مردمتاهل با زن شوهردار
ناطقان: گاهی رابطه جنسی میان زن و مرد از نوع زنا بوده و گاهی نیز رابطه جنسی کمتر از حد زنا است. به عبارت دیگر، رابطه جنسی نامشروع شکل گرفته است. با توجه به قبح فراوان عمل زنا، در قانون شرایطی پیش‌بینی شده است که مجازات زنا سنگین‌تر می‌شود. آن زمانی است که زن یا مرد، متاهل بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی را داشته باشند ولی اقدام به زنا کرده باشند.
مجازات رابطه مرد و زن متاهل
حالت اول

رابطه مرد متاهل با زن شوهردار به‌صورت ارتباط نامشروع است. در خصوص حکم قضایی ارتباط نامشروع میان زن و مرد، چه متاهل باشند و چه مجرد، می‌توان به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد نمود که بر اساس آن، درصورتی‌که زن و مردی که بین آن‌ها، علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل نافی عفت غیر از زنا شوند، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند.

بنابراین حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار در حالت برقراری رابطه نامشروع مادون زنا، مجازات شلاق است و زندان ندارد. البته باید به این نکته توجه کرد که حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار صرفا ناظر بر ارتباط نامشروع فیزیکی میان زن و مرد نیست. بلکه رابطه نامشروع تلفنی میان زن و مرد شوهردار نیز همین حکم قضایی را خواهد داشت.

رابطه مرد و زن متاهل
حالت دوم

رابطه مرد متاهل با زن شوهردار به‌صورت جرم زنا است. اما در خصوص اینکه حکم قضایی و مجازات این رابطه چیست باید ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آن درصورتی‌که زن و مرد متاهل و دارای همسر، مرتکب جرم زنا شده باشند، عمل آن‌ها تحت عنوان زنای محصنه نام گذاری می‌شود و مجازات زنای محصنه زن و مرد متاهل، رجم یا سنگسار شدن است.

بر اساس این ماده درصورتی‌که هم زن و هم مرد، محصن یا دارای همسر باشند، به مجازات رجم (سنگسار) محکوم می‌شوند و درصورتی‌که یکی از آن‌ها متاهل یا شوهردار بوده و دیگری مجرد باشد صرفا شخصی که متاهل است، سنگسار می‌شود. شخصی که دارای شرایط احصان نباشد، به حکم قضایی زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

البته درصورتی‌که امکان اجرای حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار، یعنی سنگسار کردن وجود نداشته باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه، در شرایطی که جرم زنای محصنه با شهادت اثبات شده باشد، تبدیل به مجازات اعدام زن و مرد متاهل می‌شود. درغیراین‌صورت  هر یک از زن و مرد متاهل به مجازات صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد.