نظرسنجی
نظر شما در مورد استیضاح وزیر علوم چیست؟
یک اقدام ضروری و سنجیده بود
35.71%
حرکتی سیاسی و غیرضروری است
58.93%
اولویت استیضاح با وزیر دیگری است
5.36%

پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
نظر شما در مورد استیضاح وزیر علوم چیست؟